سایز فونت

 

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی پست سازمانی شماره تلفن 
۱ ابوالفضل خورشیدوند فوق لیسانس ترافیک معاون دفتر ۳۳۲۴۳۹۲۵
۲ فاطمه جافری فوق لیسانس معماری کارشناس مسدول امداد و نجات ۳۳۲۴۳۹۲۵
۳ صمد طهماسبی فوق لیسانس علوم سیاسی کارشناس مسئول مطالعات و پیشگیری ۳۳۲۴۳۹۲۵
۴ علی بهرامی کردعلیوند لیسانس عمران کارشناس مطالعات و پیشگیری  ۳۳۲۴۳۹۲۵
۵ رئوف باباعباسی لیسانس عمران کارشناس امداد و نجات ۳۳۲۴۳۹۲۵
۶